:) پرستارای هاندای چین با قرار دادن یه چوب باریک میون دندنون ها شون، تمرین لبخند زدن می کنن