:) پرستارای هاندای چین با قرار دادن یه چوب باریک میون دندنون ها شون، تمرین لبخند زدن می کنن
11201178_511560022335015_5475254918369843573_n.jpg