یعنی واقعا باید اینجا فعالیت کنم؟! به چه امیدی؟ مخاطب خاص که ندارم