واقعا دیگه عادت کردم به توئیتر. ضمن اینکه وقت و حوصله دوجا نوشتن رو ندارم . والا دلم براتون تنگ شده