من يادم نمياد آخرين عكس فرفرم چي بود ؟
عکسی که شراره های اتشت پوشیده نبود ‎- mostafa
اون خوشکل رو بزار ‎- حوسین
يادم نمياد :دي ‎- Nazaneen
فعلا اون عکس خفنه که من ازت گرفتم بذاز ‎- mostafa
حوسين من همه عكسام خوشگله :))) :| ‎- Nazaneen
گيلداد :)) فعلا اين عكس مشكوكه رو گذاشتم ‎- Nazaneen