من هنوز يخم آب نشده اينجا
تو از من اجازه گرفتی که اومدی؟! چش سفید ‎· نصرین
نه حاجي قدم خير ، خوب كردم اومدم ^_^ ‎· Nazaneen