چرا لایکام می پره؟؟
اینا همش کاره دلهههه ‎- میر آق دایی آرش جونی ®© ™
سلام نانی. خیلی خوشحالی از اینکه در کنار منی :-) ‎- Boycott
سلام بر بایکوت. عزیزدل بانوان اطهر فرفر و سایر اماکن مختلطه. از خوشحالی در رکاب من بودنت خوشحالم :) ‎- Nanii
میرآق دایی موافقم ‎- Nanii