به دایی میگم گاز پیک نیکی بهم بده میگه میمیری حوصله ندارم. بیا یه اتاق بهت میدم بمون همین جا