در بهشت نهرهایی هست که در آن قیمه های ندری روان است و بدون نوبت به همه می رسد