خوش تیپا باس از زیباسازی شهرداری حقوق بگیرن. بعلللله