در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیس، دایرکت دان من از خیرین چرا خالیس؟