بعد کلی دل دل کردن امروز واسه غده کوچیکی که پشت گردنم دراومده بود رفتم دکتر. گفت آکنه است بابا جو نده :)))
:)))) ‎- shompi
:)) ‎- hadi