بعد کلی دل دل کردن امروز واسه غده کوچیکی که پشت گردنم دراومده بود رفتم دکتر. گفت آکنه است بابا جو نده :)))
:)))) ‎· shompi
:)) ‎· hadi