کسی از داوودی خبر نداره؟
در تدارک ازدواجه :))) ‎- Mamad
@Mamad جدی؟؟ خب ما که هنوز تایید نکردیم باس با ماعا صلاح مشورت می‌کرد ‎- Nanii
شایعه افکنی نکنید ‎- hadi
معلوم میشه حالا :))) ‎- Mamad
ساعتی پیش مهدی اومده و در توییتر توییت داده ‎- Caspian