کسی از داوودی خبر نداره؟
در تدارک ازدواجه :))) ‎· Mamad
@Mamad جدی؟؟ خب ما که هنوز تایید نکردیم باس با ماعا صلاح مشورت می‌کرد ‎· Nanii
شایعه افکنی نکنید ‎· hadi
معلوم میشه حالا :))) ‎· Mamad
ساعتی پیش مهدی اومده و در توییتر توییت داده ‎· Caspian
:)) ‎· مـِـهدی❆