User avatar

شماها مگه غیرت ندارین؟! این خانم سین پشت سر ما حرف زده باس بیاین ماعارو بگیرین که مشت محکمی باشه بر دهانش

Comment

من نه

 ‎· shompi
Comment

داریم! خوب الان باید چیکار کنیم ؟

 ‎· Mamad
Comment

رو چایی خیلی

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@shompi :)))))))))

 ‎· Nanii
Comment

:)))))

 ‎· shompi
Comment

@Mirzaie خب توضیح دادم چی کار کنیم

 ‎· Nanii
Comment

من نمی دونم چرا در مورد پسرای توییتر چیزی نگفته یقه دخترا رو گرفته:))))

 ‎· shompi
Comment

@shompi همین دیگه! احتمالا مدیر دبیرستان دخترانه بوده

 ‎· Nanii
Comment

رفتم جامه دریدن بکنم دیدم پاک کرده مطلبو

 ‎· hadi
Comment

چی گفته بود؟

 ‎· SaeedTheGiraffe ?
Comment

@saeedgreenhttps://t.co/7GCFgZlQwb

 ‎· hadi
Comment

:)) @nanii: دایرکت ادرس بده ، فردا بیایم خدمتدون

 ‎· Mamad
Comment

ممنون هادی

 ‎· SaeedTheGiraffe ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10