آخه زیربغلم جای جوش زدنه؟ :/
خیلی بد واقعا خیلی :/ ‎· بولوار نیوفسکی