همه تو صف آقا بودن ... یه جورایی معذب بودم ولی وقتی نوبت رو رعایت نکردن رفتم جلو همشون اعتراض کردم. همین چیزای ریزم فرهنگه. تبعیض جنسیتیه.
باید همینجوری خرده خرده جلوی همین تبعیض ها واساد، هر یه ذره هم موثره ‎· SaeedTheGiraffe ?