هیجان خونم به شدت اومده پایین
برو بانجی جامپینگ :دی ‎- SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen جواب نیس ‎- Nanii
منم ‎- shompi