هیجان خونم به شدت اومده پایین
برو بانجی جامپینگ :دی ‎· SaeedTheGiraffe ?
@saeedgreen جواب نیس ‎· Nanii
منم ‎· shompi