مردک رو پله پشتم واستاده بود هی حرکت می‌زد، چن بار پاشو لگد کردم. دوستم میگه باید تف می‌کردی
چرا دادوبیداد نکردی ابرو‌ش بره؟ ‎· Hamid6
@hamid6 بلند گفتم واستا الان میرم پلیس میارم، جمعیتو شکافت با سرعت نور از اونجا دور شد ‎· Nanii
من جات بودم بلند فحشش میدادم و با کیف میزدم تو سرش ‎· Hamid6
واقعن فک کردی بلند فحش دادن تو جمع برای خانما راحته؟! اون بی‌شخصیته منم باید خودمو در حدش میاوردم پایین؟ ‎· Nanii
فحش کاف دار که منظورم نبود، دیگه بی شرف و کثافت و اشغال عوضی هم زنونه مردونه داره؟ ‎· Hamid6
@hamid6 آخه من فقط فحش کاف‌دار بلدم ‎· Nanii
از لحا‌ظ عمق شخصیت :)) ‎· Hamid6
@hamid6 بیا با کیف بزنم تو سرت ‎· Nanii