واقعن من ارشد می‌خونم که چی بشم؟ می‌خوام عزیز کی بشم؟