دقیقن حسم مثه اون موقعاییه که خواب بد می‌دیدم پامی‌شدم می‌دیدم خوابه خوشحال می‌شدم. الانم حس می‌کنم همش خواب بوده. هیچی عوض نشده