من کی می‌خوام با این موضوع کنار بیام؟ حالم به اندازه روز اول بده