میگه با استاد صوبت کردم، گفتم بهش نمره بده گفته باشه! ینی استاد به اون سخت‌گیری با یه تلفن به این ۲۰ داده و به یکی دیگه‌م نمره مجانی؟!
کم پیدا ‎- Hamid6
جنسیت استاد ودانشجو رو مشخص کن اگه اشکال نداره :دی ‎- سین سین سینا