چراع یادم میره بیام اینجا :/
سلام چطوری ؟ :) ‎- Mamad
@mirzaie سلام ممد، خوبم، تو چطوری؟ ‎- Nanii
@arash باید بودونی خو ‎- Nanii
@nanii: قربانت :) ما هم خوبیم. ‎- Mamad