خدا کنه میرزا خره و هدایت و باقی اوباش بالاترین این ورا پیداشون نشه
بذارن راحت باشیم ‎· Dice Marshal
ننشونو میگام ‎· Kenny