حلیم خودش شور هست ... چه جوری بعضا با نمک می‌خورن آخه؟
·1
Comments disabled · · Share ▾
دایس بیا به این داستان عامه پسند پایان بده :))) ‎· afraal
سوال تخصصیه ‎· Dice Marshal
اخه زبون آدم چه جوری می‌تونه همچین چیزی رو تحملکنه ‎· Dice Marshal
بيخيال ترا به جان عمام زمان ‎· Universe