شاید یه روزی برسه که سقط بعد از تولد بچه هم قانونی بشه
شخم ‎- Dice Marshal