یادی بکنیم از موتورگازی‌های ساخت وطن
motor.jpg
Comments disabled ·
برم یه خورده راه برم حال کنم شب شنبه‌ای ‎- Dice Marshal