روحم کثیف می‌شه و خسته است و انگشت کردی توش و اینا از کجا اومد دیگه؟