به ۱۰ روز نکشید که اینجا شد کسشرکده ... مهمترین عنصر فرندفید کاربراش بودن و محتوایی که توش تولید می‌شد ولی اینجا نه چیز خنده‌داری هست نه با آرای جدیدی آشنا شدیم، محتوا پیشکش ... ما برفتیم و شما نیز خواهید رفت
Comments disabled · · Share ▾