نرگســـــ

من غبار خاک طوسم / بنده شمس الشموسم / تا میشم دلتنگ جنت / کفشداری هاشو می بوسم ...

Private feed

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10