اینکه اینجا فیلتر نیست خیلی خوبه ، البته که من دو روز دیگه هیچی برام فیلتر نیست :)) اسمایلی پز
#پزو حالا دو روز دیگه چه خبره؟ ‎· آیــــه!
یعنی نذاشتن جوهر حرفم خشک شه :)) کند شد با فیلترشکن اومدم ... دارم میرم کانادا باز ‎· نازلی