نی نی امروز اولین حمومش رو رفته ، غشه از خواب عزیز عمه