به مامانم گفتم فرفر جدید اومده ! گفت نه دیگه نازلی اونجا نرو :( همینطوری دقیقا
:))) میگفتی نمیششه آخههه ‎- حاجیه خانوم فلفل سادات
همینو بگو والا :))) ‎- نازلی
چه دل پری داشتن :)) ‎- خانوم میم
اوهوم :)) چون مجبور میشه خودشم بیاد عضو بشه ببینه من چی مینویسم ‎- نازلی
:))) ‎- farahnaaz