به مامانم گفتم فرفر جدید اومده ! گفت نه دیگه نازلی اونجا نرو :( همینطوری دقیقا
:))) میگفتی نمیششه آخههه ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
همینو بگو والا :))) ‎· نازلی
چه دل پری داشتن :)) ‎· خانوم میم
اوهوم :)) چون مجبور میشه خودشم بیاد عضو بشه ببینه من چی مینویسم ‎· نازلی
:))) ‎· farahnaaz