همه خوابن من گشنمه
پاشو یه چیزی بخور ‎· حاجیه خانوم فلفل سادات
شکلات یه دونه داشتم خوردم سخته تا پایین برم ‎· نازلی