واقعا فکر و خیالای آدم تمومی نداره ، نه ؟ امید الکی نداشته باشم