برنامه ریزی کنم هم زبان بخونم هم گواهینامه بگیرم هم اگه شد یه کاری چیزی پیدا کنم ، تکلیفم معلوم نیست همه چیز سخته