هیچ پارتی ای نه تنها بدون حضور محمد رفتن نداره ، بلکه وقتی هم میرم همش صحنه های عروسی خودمون میاد توی ذهنم و اشکم میریزه