وسط پارتی آژیر آتش سوزی هم بلند شد ، آتش نشانی اومد ، آسانسور هم قطع کردن همه اهالی ساختمون ریخته بودن پایین :)) فان بود خیلی