تبلتم دستم بود داییم اینا اومدن خونه مون ، پسرداییم خم شده سمت تبلت سلام علیک میکنه میگه آقاتون اونجاست :)) طفلک ما لانگ دیستنسای واقعی :(