ما رو گذاشته بودن روی مبل یهو اومدن دیدن اینطوری خوابیدیم :)) بچه ها خسته ن