Avatar for nazli1982

هرچی سعی کردم چشمامو باز کنم و بیدار بشم نشد ... چون خواب نبود ، کابوس نبود ، واقعیت بود

Comment

چی شده؟؟؟

 ‎· Amoon ╭•⊰✿
Comment

نازلی کجایی؟تت

 ‎· Sabuyeeshgh
Comment

نازلی یه خبر بده از خودت

 ‎· @idA
Comment

خوبم دخترا مرسی :***

 ‎· نازلی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10