Avatar for nazli1982
هرچی سعی کردم چشمامو باز کنم و بیدار بشم نشد ... چون خواب نبود ، کابوس نبود ، واقعیت بود
Comment
چی شده؟؟؟ ‎· Amoon ╭•⊰✿
Comment
نازلی کجایی؟تت ‎· Sabuyeeshgh
Comment
نازلی یه خبر بده از خودت ‎· @idA
Comment
خوبم دخترا مرسی :*** ‎· نازلی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10