هرچی سعی کردم چشمامو باز کنم و بیدار بشم نشد ... چون خواب نبود ، کابوس نبود ، واقعیت بود
چی شده؟؟؟ ‎· Amoon ╭•⊰✿
نازلی کجایی؟تت ‎· Sabuyeeshgh
نازلی یه خبر بده از خودت ‎· @idA
خوبم دخترا مرسی :*** ‎· نازلی