هرچی سعی کردم چشمامو باز کنم و بیدار بشم نشد ... چون خواب نبود ، کابوس نبود ، واقعیت بود
چی شده؟؟؟ ‎- Amoon ╭•⊰✿
نازلی کجایی؟تت ‎- Sabuyeeshgh
نازلی یه خبر بده از خودت ‎- @idA
خوبم دخترا مرسی :*** ‎- نازلی