این قرصه درد بقیه رو ساکت میکنه چطور زورش به من نمیرسه ؟؟
چى شدى نازلى جان؟ ‎· بــــــــــاران!
عزیزم دردای مسخره بود ، بهترم مرسی :* ‎· نازلی