Avatar for nazli1982
این قرصه درد بقیه رو ساکت میکنه چطور زورش به من نمیرسه ؟؟
Comment
چى شدى نازلى جان؟ ‎· بــــــــــاران!
Comment
عزیزم دردای مسخره بود ، بهترم مرسی :* ‎· نازلی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10