Avatar for nazli1982

این قرصه درد بقیه رو ساکت میکنه چطور زورش به من نمیرسه ؟؟

Comment

چى شدى نازلى جان؟

 ‎· بــــــــــاران!
Comment

عزیزم دردای مسخره بود ، بهترم مرسی :*

 ‎· نازلی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10