سه سال پیش من باید میرفتم آنکارا به محمد هرچی گفتم بیا نیامد ، حالا باید خودش بره و من نیستم باهاش برم ... چیزی که عوض داره گله نداره ، بله
باران جونم :** ‎· نازلی