یه کم این رفتارش رو اعصابمه ایشون :)) ولی خب چیزی نمیگم خدا نزنه پس کله م
ایشون = یه فردی که اسمشو نمیارم غیبت نباشه ‎· نازلی