یه قرص بیشتر نمونده ، اولین باره که از تموم شدن قرصم ناراحتم :(