شاید این سفر قرار بوده بهم سکوت رو یاد بده ، دارم یاد میگیرم
خوش به حالت ‎· ابوهدی