امروز سهم بچه داریم بیشتر از روزهای دیگه بود ، خوشحالم