باید کم کم دیگه چمدون ببندم ، چقدر ذوق داره چمدون بستن از اینجا .. ولی برعکسش نه :(