نشانه ها حاکی از اینه که پدرزن و داماد حسابی داره بهشون خوش میگذره که تا این ساعت خبری ازشون نیست