یارو گلدون خریده بود بعد خشک شده بود آورده بود پس داده بود ! خیلی مسخره ن اینا :))