دو روزه با ژاکت میگردم توی خونه ، نمیفهمم چم شده یهو